2021-10-07 09:43:35

Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64.20.), članka 6. Pravilnika o radu i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag, Srednja škola Bartula Kašića, Pag, Ante Starčevića br. 9, 23 250 Pag, raspisuje

 

 

NATJEČAJ

                                                     za radna mjesta

nastavnik/ca  glazbene umjetnosti, na neodređeno nepuno radno vrijeme od četiri (4) sata u nastavi tjedno, odnosno ukupno 7/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

nastavnik/ca gospodarske matematike, na neodređeno nepuno radno vrijeme od četiri (4) sata u nastavi tjedno, odnosno ukupno 8/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

nastavnik/ca  hrvatskog jezika, na određeno nepuno radno vrijeme od devet (9) sati u nastavi tjedno, odnosno ukupno 18/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

nastavnik/ca psihologije, na određeno nepuno radno vrijeme od šest (6) sati u nastavi tjedno, odnosno ukupno 11/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

nastavnik/ca likovne umjetnosti, na određeno nepuno radno vrijeme od četiri (4) sata u nastavi tjedno, odnosno ukupno 7/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

nastavnik/ca informatike, na određeno nepuno radno vrijeme od osam (8) sati u nastavi tjedno, odnosno ukupno 15/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

nastavnik/ca računalstva, na određeno nepuno radno vrijeme od tri (3) sata u nastavi tjedno, odnosno ukupno 5/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

nastavnik/ca poznavanja robe i prehrane, na određeno nepuno radno vrijeme od sedam (7) sati u nastavi tjedno, odnosno ukupno 13/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

nastavnik/ca biologije s higijenom i ekologije, na određeno nepuno radno vrijeme od tri (3) sata u nastavi tjedno, odnosno ukupno 5/40 tjedno  – 1 izvršitelj/ica,

 

 

Uvjeti:

 

Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.).

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:

životopis domovnicu diplomu o stečenoj stručnoj spremi potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima  dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaz iz članka 103. st. 1. navedenog Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu i potpisanu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag.

 

Mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata objavit će se na web stranici škole: www.ss-bkasica-pag.skole.hr.

 

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Srednja škola Bartula Kašića Pag, Ante Starčevića 9.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten pisanim  putem najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

Natječaj je otvoren od 7. listopada 2021. do 15. listopada 2021.g.

 

KLASA: 053-02-01/21-01/2

URBROJ: 2198-1-68-01-21-01

U Pagu, 6. listopada 2021.


Srednja škola Bartula Kašića Pag